Πρόγραμμα Κατάρτισης

Σχεδιασμός και κατασκευή εξαρτημάτων με τη χρήση Ψηφιακά Καθοδηγούμενων ΕργαλειομηχανώνCAD/CAM/CNC

Σύνοψη του Προγράμματος Κατάρτισης

Τίτλος Προγράμματος: «Σχεδιασμός και κατασκευή εξαρτημάτων με τη χρήση Ψηφιακά Καθοδηγούμενων Εργαλειομηχανών – CAD/CAM/CNC»

Συνολική διάρκεια: 175 ωρών -14 εβδομάδες (112 ώρες Σύγχρονης Εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης & 63 ώρες Ασύγχρονης Εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης)

Κόστος του προγράμματος: 400€

Ημερομηνία έναρξης του προγράμματος: Μάρτιος 2024

Μέθοδος υλοποίησης: Εξ’ αποστάσεως με συνδυασμό σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Στόχοι του προγράμματος:

Το πρόγραμμα σκοπεύει στην κατάρτιση ενδιαφερόμενων, ανεξάρτητα από την ύπαρξη πρότερης εμπειρίας ή γνώσεων στο αντικείμενο, την ηλικία και το φύλο τους, τους επαγγελματίες του χώρου που στοχεύουν στην βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχουν αλλά και σε χειριστές συμβατικών εργαλειομηχανών ο οποίοι επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους στις νέες τεχνολογίες και να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις σημερινές απαιτήσεις στο χώρο της αυτοματοποίησης, των κατεργασιών και του σχεδιασμού εξαρτημάτων.

Υπεύθυνος προγράμματος: Τσίρκας Α. Σωτήριος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών

Υποβολή Αίτησης Εγγραφής