Σκοπός Προγράμματος

Το πρόγραμμα στοχεύει στην απόκτηση βασικών γνώσεων λειτουργίας και προγραμματισμού των Ψηφιακά Καθοδηγούμενων Εργαλειομηχανών (CNC), της τεχνολογίας κοπής μετάλλων, του σχεδιασμού και της ταχείας παραγωγής εξαρτημάτων.

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

  • αναγνωρίσουν τις βασικές λειτουργίες των σύγχρονων εργαλειομηχανών CNC και της τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D Printing),
  • προσδιορίσουν τις εφαρμογές χρήσης των σύγχρονων εργαλειομηχανών CNC και τις δυνατότητες τους,
  • συνθέτουν τα βήματα για την κατασκευή ενός εξαρτήματος,
  • συντάξουν πρόγραμμα σε γλώσσα μηχανής,
  • χειρίζονται λογισμικά για το σχεδιασμό εξαρτημάτων και τον έλεγχο της παραγωγής, με σκοπό τον προγραμματισμό των κατεργασιών,
  • αξιολογούν το αποτέλεσμα μιας κατεργασίας.