Θεματικές Ενότητες

Το πρόγραμμα αρθρώνεται με βάση τις εξής θεματικές ενότητες:

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Ψηφιακά Καθοδηγούμενες Εργαλειομηχανές (CNC): Βασικές Έννοιες.

Φόρτος Εργασίας σε ώρες: 25 (Διδασκαλία 16 ώρες & Μελέτη 9 ώρες) / Αξία σε ECTS : 1

Στην πρώτη ενότητα, οι εκπαιδευόμενοι θα εξοικειωθούν με τις βασικές έννοιες που αφορούν τις εργαλειομηχανές και τις κατεργασίες υλικών. Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευόμενοι θα μελετήσουν τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

 • Εργαλειομηχανές – Αρχή λειτουργίας τους και ορολογία
 • Μηχανουργικές Κατεργασίες και Υλικά
 • Κοπτικά Εργαλεία.
 • Στοιχεία Κατεργασίας
 • Επιφάνεια Κατεργασίας και Ποιοτικός Έλεγχος.
 • Μετρολογία και όργανα μέτρησης
 • Βασικές Αρχές Σχεδιασμού
 • Φασεολόγιο και Εκτίμηση κόστους

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Εξοικείωση στο σχεδιασμό εξαρτημάτων με τη χρήση προγραμμάτων τρισδιάστατης σχεδίασης (CAD).

Φόρτος Εργασίας σε ώρες: 50 (Διδασκαλία 32 ώρες & Μελέτη 18 ώρες) / Αξία σε ECTS : 2

Στη δεύτερη ενότητα οι εκπαιδευόμενοι, εφόσον έχουν ήδη μελετήσει και κατανοήσει τις βασικές έννοιες, θα εμβαθύνουν στο ζήτημα της σχεδίασης ενός εξαρτήματος με τη βοήθεια Η/Υ, πριν την κατασκευή του.

Πιο συγκεκριμένα, τα επιμέρους θέματα της ενότητας περιλαμβάνουν:

 • Βασικές αρχές τρισδιάστατης σχεδίασης
 • Εισαγωγή στο περιβάλλον του προγράμματος τρισδιάστατης σχεδίασης
 • Βασικά εργαλεία δημιουργίας δισδιάστατων σχεδίων
 • Εργαλεία επεξεργασίας δισδιάστατων σχεδίων
 • Σχεδίαση τρισδιάστατων αντικειμένων με βάση δισδιάστατα σχέδια
 • Επεξεργασία τρισδιάστατων αντικειμένων
 • Συναρμολόγηση τρισδιάστατων αντικειμένων για δημιουργία μηχανισμών
 • Δημιουργία κατασκευαστικών σχεδίων με χρήση σχεδιαστικού λογισμικού.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Λειτουργία, χρήση και εφαρμογή των Ψηφιακά Καθοδηγούμενων Εργαλειομηχανών, καθώς και της τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D Printing).

Φόρτος Εργασίας σε ώρες: 50 (Διδασκαλία 24 ώρες & Μελέτη 26 ώρες) / Αξία σε ECTS : 2

Στην τρίτη ενότητα οι εκπαιδευόμενοι θα μελετήσουν τον τρόπο κατασκευής ενός εξαρτήματος με την χρήση των Ψηφιακά Καθοδηγούμενων Εργαλειομηχανών και της τεχνικής της τρισδιάστατης εκτύπωσης.

Πιο συγκεκριμένα, τα επιμέρους θέματα της ενότητας περιλαμβάνουν:

 • Τα χαρακτηριστικά των Ψηφιακά Καθοδηγούμενων Εργαλειομηχανών
 • Την λειτουργία και τη χρήση των Ψηφιακά Καθοδηγούμενων Εργαλειομηχανών, καθώς και τον προγραμματισμό τους μέσω γλώσσας μηχανής.
 • Τους τύπους των σύγχρονων εργαλειομηχανών και την κινηματική τους.
 • Την δομή των εργαλειομηχανών με ψηφιακή καθοδήγηση.
 • Τον σχεδιασμό εξαρτημάτων για την παραγωγή τους μέσω Ψηφιακά Καθοδηγούμενων Εργαλειομηχανών.
 • Τις εφαρμογές και τα πλεονεκτήματα χρήσης του προγραμματισμού εργαλειομηχανών με χρήση Η/Υ.
 • Την λειτουργία των τρισδιάστατων εκτυπωτών.

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Προγραμματισμός Ψηφιακά Καθοδηγούμενων Εργαλειομηχανών με χρήση της γλώσσας προγραμματισμού GM και λογισμικού για το σχεδιασμό και τον έλεγχο της παραγωγής και των κατεργασιών (Computer Aided ManufacturingCAM).

Φόρτος Εργασίας σε ώρες: 50 (Διδασκαλία 40 ώρες & Μελέτη 10 ώρες) / Αξία σε ECTS :2

Στην τέταρτη ενότητα οι εκπαιδευόμενοι θα περάσουν στον προγραμματισμό μιας Ψηφιακά Καθοδηγούμενης Εργαλειομηχανής, για την κατασκευή ενός εξαρτήματος.

Πιο συγκεκριμένα, τα επιμέρους θέματα της ενότητας περιλαμβάνουν:

 • Τον προγραμματισμό μέσω γλώσσας μηχανής G-M μιας Ψηφιακά Καθοδηγούμενης Εργαλειομηχανής.
 • Τον προγραμματισμό μιας Ψηφιακά Καθοδηγούμενης Εργαλειομηχανής με χρήση Η/Υ και κατάλληλου λογισμικού (CAM), για τον έλεγχο της παραγωγής και των κατεργασιών.

Σημείωση

Για την υλοποίηση του προγράμματος, τον σχεδιασμό εξαρτημάτων και τον προγραμματισμό των εργαλειομηχανών, θα χρησιμοποιηθεί το πακέτο Fusion 360 της Autodesk, το οποίο και θα παρέχεται δωρεάν στους εκπαιδευόμενους καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.