Τρόπος Εκπαίδευσης

Διδασκαλία & Παρακολούθηση

Η υλοποίηση του προγράμματος γίνεται με τη χρήση Μεθόδων εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, σύγχρονης και ασύγχρονης. Στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιείται ειδική πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, εκπαιδευτικό υλικό κατάλληλα προσαρμοσμένο στη μέθοδο αυτή και κατάλληλες διαδικασίες αξιολόγησης και παρακολούθησης των εκπαιδευομένων. Ο τύπος αυτός της εκπαίδευσης αποτελεί ευέλικτη μορφή επιμόρφωσης, καθώς δεν υφίσταται περιορισμός χρόνου και τόπου. Βασίζεται στις αρχές της ανοικτής εκπαίδευσης και εξυπηρετεί τις ανάγκες τις εξατομικευμένης μάθησης

Πιο συγκεκριμένα, δύο ημέρες την εβδομάδα θα πραγματοποιούνται δύο 4ωρα σύγχρονης εκπαίδευσης μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Επιπρόσθετο, υλικό εκμάθησης θα αναρτάται εβδομαδιαία σε ηλεκτρονική πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης.

Οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα επικοινωνίας με τους διδάσκοντες κάθε θεματικής ενότητας, καθώς και με όλους τους συνεκπαιδευμένους μέσω ενός κοινού forum.

Οι διδάσκοντες θα παρέχουν σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος πλήρη εκπαιδευτική καθοδήγηση και υποστήριξη. –

Ειδικότερα, το πρωτότυπο εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος περιλαμβάνει:

  • Την επιγραμματική παρουσίαση των στόχων και των αναμενόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων κάθε εβδομαδιαίου μαθήματος.
  • Εικονική τάξη σε πραγματικό χρόνο μέσω κατάλληλης πλατφόρμας (Microsoft Teams).
  • Οπτοακουστικό υλικό μέσω βίντεο.
  • Υλικό μελέτης σε μορφή εγγράφου (pdf).

Το υλικό αυτό περιλαμβάνει εκτός από τις θεωρητικές αναφορές, παραδείγματα, εικόνες, διαγράμματα.

  • Υλικό μελέτης σε μορφή παρουσιάσεων (ppt).
  • Ερωτήσεις αυτό-αξιολόγησης.
  • Πρόσθετο υλικό για μελέτη
  • Πρόσθετη βιβλιογραφία (παρατίθεται πλήρης κατάλογος τόσο των ελληνικών όσο και των διεθνών αναφορών που χρησιμοποιούνται στο επιμορφωτικό υλικό).