Αξιολόγηση & Πιστοποίηση

Τρόπος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων

Κάθε διδακτική ενότητα περιλαμβάνει εβδομαδιαίες υποενότητες με διακριτό θεματολογικό περιεχόμενο. Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να μελετήσουν το σύνολο του εκπαιδευτικού υλικού και να απαντήσουν σε ερωτήσεις αυτό-αξιολόγησης-κατανόησης, υπό τη μορφή τεστ.

Στο τέλος της 4ης διδακτικής ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να απαντήσουν σε ερωτήσεις κατανόησης εφ’ όλης της ύλης, όπου και βαθμολογούνται.

Η βαθμολόγηση γίνεται σε κλίμακα που κυμαίνεται από 0 έως 10. Ο/Η εκπαιδευόμενος/η θα πρέπει να λάβει βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 5, ώστε να του/της χορηγηθεί Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης.

Τύπος χορηγούμενου πιστοποιητικού

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος, χορηγείται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, στο οποίο αναγράφεται ο τίτλος του προγράμματος, η διάρκειά του σε ώρες και η αξία του σε ECTS. Το Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης συνοδεύεται από αντίστοιχο Παράρτημα στο οποίο αναγράφεται η διάρκεια σε ώρες και σε μήνες του προγράμματος, η αξία του σε ECTS, η μέθοδος υλοποίησής του, η τελική επίδοση του/της επιμορφούμενου/ης και οι Θεματικές Ενότητες/Μέρη του προγράμματος.

Τα πιστοποιητικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ και θα είναι διαθέσιμα μετά τη λήξη του προγράμματος. Για τη χορήγηση των πιστοποιητικών απαιτείται η αποπληρωμή του συνόλου των διδάκτρων. Σε περίπτωση οικονομικών εκκρεμοτήτων το Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης χορηγείται στους εκπαιδευόμενους μετά την εξόφληση των διδάκτρων.

Σε περίπτωση μη επιτυχούς ολοκλήρωσης του Προγράμματος χορηγείται απλή «Βεβαίωση Παρακολούθησης».